Woord(en) vooraf

Martine Delcol

Wanneer de VRT in het begin van het jaar 2019 had aangekondigd een reeks uitzendingen te maken over de “kinderen van de kolonisatie” zoals ze reeds gemaakt over deze van de collaboratie vond ik die reeksen interessant en goed gemaakt. Ik stelde mij dan ook voor om deel te nemen. Het idee om te laten zien hoe de keuze van onze ouders ons leven had beïnvloed.

Ik was kandidate om deel te nemen aan een interview van 2 uur maar mijn visie kaderde niet met hun uitzending.

Pierre Van Bost is de auteur van het boek “L’héritage des ‘Banoko’. De volgende hoofdstukken zijn zijn reacties onmiddellijk na de uitzendingen.

Ik heb het debat gevolgd in het programma “De zevende dag”. Aan tafel zaten 2 antikoloniale activisten van Congolese oorsprong, een Nederlandse journalist, super progressist en de arme Herman Decroo alleen tegen 3. Meer hoef ik niet te zeggen maar vooraleer de uizendingen te bekijken zet U scherp en neem een kalmeermiddelke.

Pierre Van Cleven

De replieken van Pierre Van Bost waren in het Frans ( version française originale ) en op de website Congo-1960.be geplaatst door Martine Delcol onderhouden. Helaas door allerlei problemen kon deze website niet verder uitgebreid worden. Het was dan ook niet mogelijk om de Nederlandse vertaling aan deze website toe te voegen. Ik heb het dan ook op mij genomen om deze replieken op mijn website te zetten.

Waarom? Omdat ik grotendeels akkoord ben met wat P. Van Bost zegt maar ook omdat er nooit een uitzending geweest met het weerleggen van wat sommige getuigen vertellen. Anderzijds is er een uitwisseling geweest van informatie door mensen die geïnterviewd geweest zijn maar waarvan de getuigenissen niet overeenkwamen met de ideeën van de realisatoren van deze reeks. Het geheel van uitzendingen is een negatief beeld van wat de kolonialen gedaan hebben in deze 75 jaren van aanwezigheid. Het past geheel in het kader van ‘Alle Belgen zijn racisten, handenafkappers en uitbuiters’. Sorry er zijn ook positieve zaken geweest en spijtig genoeg ook negatieve.

 

Elke aflevering wordt voorafgegaan door een introductie van de hand van Martine Delcol

 

Eerste aflevering : Leven in de Kolonie (video online europa)

De eerste aflevering toont hoe het koloniale systeem was georganiseerd, eerst ten tijde van Congo-Vrijstaat en daarna in Belgisch-Congo. Daaruit blijkt de nauwe samenwerking tussen drie evenwaardige pijlers waarop het hele systeem rustte: de koloniale overheid, de grote bedrijven en de Kerk.

De getuigen vertellen over de exploitatie van de bodemrijkdommen en leggen uit hoe de Kerk er mee voor zorgde dat het Congolese volk niet in opstand kwam tegen het harde koloniale regime. De realiteit van dat regime staat haaks op het beeld dat velen vandaag hebben over de 'modelkolonie Belgisch-Congo': het was een systeem gebaseerd op uitbuiting, geweld en onderdrukking.

De getuigen blikken vandaag terug op dat systeem waar ze zelf deel van uitmaakten als kolonialen, of op hun leven als jonge Congolezen in een samenleving die maar weinig uitzicht bood op een aantrekkelijke toekomst. Ze vertellen over de beperkingen en de discriminatie. Ze veroordelen het systeem, maar zeker niet iedereen die erbij betrokken was.

Ook verschillende Belgen kijken vandaag zeer kritisch terug op hun aanwezigheid in Belgisch-Congo. We merken ook een groot verschil tussen Congolezen die al decennia in België wonen, en zij die Congo nooit hebben verlaten. Beide groepen kijken anders terug op de koloniale tijd.

1ste aflevering Kinderen van de Kolonie

Repliek van P. Van Bost

In maart heb ik een lang onderhoud gehad met iemand van de VRT. In juli liet deze mij weten dat ik niet aan bod zou komen

Na de eerste aflevering gezien te hebben dinsdag laatstleden, begrijp ik waarom ik niet aan bod mocht komen. Mijn visie op de kolonisatie die ik heb uitgelegd in mijn boek “L’héritage des Banoko- Un bilan de la colonisation” kadert niet met deze van de makers van de serie.

Eerste vaststelling, er is een fundamenteel verschil tussen beide reeksen.

In de reeks over “de kinderen van de collaboratie” herinner ik mij niet dat deze begon met wat de collaboratie was en ik herinner mij ook niet interviews te hebben gezien met slachtoffers van de collaboratie. Dus kwam http://www.congo-1960.be/Fotos/BriefPierreVanBost-afl1.jpgik tot de conclusie dat het doel van uitzending was de collaboratie te vergoelijken.

 Daarentegen begint de nieuwe reeks met de “onthulling” aan de Vlamingen van een koloniale geschiedenis die men hen altijd heeft verdoezeld. Om dit te doen komen alle antikoloniale stereotype naar voor: wreedheid, afgehakte handen, miljoenen doden, koloniale plunderingen.. en men onthult ook dat men de Belgen altijd heeft doen geloven dat men de beschaving heeft gebracht maar niets was minder waar, want de lokale bevolking had een beschaving… maar men zegt er niet bij dat een primitieve beschaving was welke geen geschreven taal had, zich soms met mensenvlees voedde, slachtoffers van tovenaars waren, enz

Als blanke getuige liet men aan het woord André de Maere, Mevr Rijkmans en een oudere dame, echtgenote van een territoriale beheerder, kortom geen enkel ‘kind van de kolonie’. Men heeft wel het woord gegeven aan Belgen van Congolese oorsprong die veel geleden van de wreedheid van de Blanken, maw slachtoffers van de kolonisatie. Ik vraag mij af waarom deze hun mooi Kongo verlaten hebben, om zich bij de folteraars van hun ouders te voegen en de Belgische nationaliteit te vragen die ze zo verfoeiden in 1960. Slechts 2 Belgische kinderen van de kolonie kwamen aan het woord.

Als ik hoor wat de Congolezen van diaspora zeggen dan vind ik daar niet de koloniale Kongo van mijn jeugd. Men heeft ook Congolezen geïnterviewd die in Kongo wonen. Deze zijn over het algemeen positiever over het koloniaal verleden maar verheugt U niet over getuigenissen want Walter Zinzen, voormalig journalist van de VRT schreef in De Standaard het volgende:”Ja, natuurlijk zijn er Congolezen die heimwee hebben naar de kolonie, er zijn ook Belgen die heimwee hebben naar Hitler”. Journalisten zijn dan verwonderd dat men hen beschuldigt van “fake news

De Congolezen hebben het recht een eigen nationale geschiedenis te hebben, met helden en glorierijke feiten, maar ik zie niet in waarom men onze geschiedenis van de kolonie dat van hen zou moeten zijn. Geschiedenis is verschillend naargelang waar men zich bevind. Zo is de Guldensporenslag voor ons een belangrijk historisch feit in de Belgische geschiedenis maar slecht een boerenrevolutie voor de Fransen die toen onze kontreien controleerden.

© Pierre Van Bost 


 

 

Tweede aflevering : Blanke Bazen - Zwarte Dienaars (video online europa)
beschikbaar tot 31 januari

Kinderen van de kolonie Een prille onafhankelijkheidsbeweging krijgt stilaan vorm

Na de Tweede Wereldoorlog verbeteren de leefomstandigheden van het Congolese volk enigszins. De enorme inspanning die de Congolezen hadden geleverd tijdens de oorlog, wordt daarna in zekere mate gecompenseerd door de uitbouw van een bescheiden verzorgingsstaat: basisgezondheidszorg en gratis lager onderwijs voor de meeste Congolezen.

Maar de prijs die ze betalen voor die zorg, is hoog: in de stedelijke centra is er segregatie, racisme en discriminatie. Congolezen hebben nauwelijks uitzicht op een verbetering van hun sociale positie, ze worden overal gediscrimineerd en mogen alleen dienende rollen vervullen.

De Belgische koloniale overheid behandelt het volk als een nooit opgroeiend kind. De Congolezen krijgen geen enkele verantwoordelijkheid toebedeeld. Toch zorgen de verbeterende leefomstandigheden ook voor een ontluikende Congolese middenklasse die alsmaar luider eisen formuleert aan het adres van de Belgische kolonisator. Een prille onafhankelijkheidsbeweging krijgt stilaan vorm.

P. Van Bost

De ‘bashing’ gaat verder… zonder relativering, zonder onderscheid, natuurlijk moest men niet hopen op iets anders.

Men vergelijkt Leopoldstad en Katanga met de rest van het land. De Blanken feesten terwijl de zwarten voor hen zwoegden voor een miserabel loon die hen niet toeliet om van te leven.

http://www.congo-1960.be/Fotos/BriefPierreVanBost-afl2.jpgAls bewijs een citaat van Pierre Ryckmans uit een conferentie die hij gaf in Leopoldstad op 5 juli 1945. Hij citeerde onder andere:

 « Onze Congolezen in de dorpen hebben geen overbodige middelen, hun levensniveau is zo laag dat men het enkel als onsamendrukbaar kan beschouwen maar beneden levensminimum. De landelijke bevolking in zwart Afrika is armoedig. Het geheel van hun activiteiten laat hen slechts toe tot de meest elementaire noden. De massa is slecht behuisd, slecht gekleed, slecht gevoed, ongeletterd, vatbaar voor ziekten en tot een vroege dood bestemt.”
  Uiteraard is deze tekst uit zijn context gehaald. De volgende alinea zei:

De landelijke economie in Afrika kent noch het wiel, noch de watertank, noch de katrol, noch de baksteen, noch de zaag, noch de mest, zij kent geen trekbeesten, geen zadelbeesten. Bereken wat het kost in dagen om een prauw te maken om enkele kilos vis te hebben, de landbouw van een hectare grond in een woud, het dragen van katoen? Wat blijft er over als productietijd om nieuw kapitaal te maken.

 Pierre Ryckmans stelde eigenlijk een ontwikkelingsprogramma voor:

« Uiteraard, Zwarten en Chinezen vragen niet liever dan te mogen genieten van de weldaad van de beschaving mochten ze het kunnen betalen. Het is hun armoede die hen van het economisch leven uitsluit. Ze zijn arm omdat ze weinig en slecht produceren. Ze missen efficiëntie, kapitaal en werktuigen. Geef hen dan kredieten en technische assistentie… dat men voor een vijfjarenplan maakt. Onze eerste taak voor de Congolezen is ze te bewapenen voor het leven”

Uiteraard is dit het standpunt van een schaamtelijke paternalist.

Men gaf aan de Congolezen geen enkele verantwoordelijkheid. ’t Is te zien van welke verantwoordelijkheid men spreekt. Er waren machinisten, kapiteins van boten, leiders van Congolese landelijke centra.


 Zeer vroeg, sinds 1917, gaven de Belgen de zware verantwoordelijkheid om treinen te besturen aan de zwarten, ook voor reizigerstreinen. Het was het startpunt van de politiek om zwarten werken te laten uitvoeren die voorheen door blanken werd gedaan. Mr Sengier, toenmalige directeur van de U.M.H.K., bij een reis in Zuid-Afrika aan generaal Smuts vroeg : “Indien U naar Katanga komt, zou U verbaast zijn om een inlander de locomotief van uw trein te zien sturen?”, Waarop deze antwoordde: “Nee! Jullie Belgen zijn op het goede spoor. Maar jullie hoeven geen rekening te houden met een bevolking van enkele miljoenen Zuid-Afrikaanse blanken”.

De getuigenissen van de Congolezen in Belgie zijn belachelijk. Zo verklaart Bénédicte Mubalo Kalasa, geboren in 1955, dat ze toen nooit een blanke van haar leeftijd gezien had. Begrijpen wie begrijpen kan. Pierre  Dizzy Manjeku Lengo, geboren in 1944, beweert dat zwarten moesten zwijgen als ze voorbij een huis kwamen waar een Blanke zijn siësta deed. Tracy Bibo, geboren in België in 1990, hamerde op het feit dat in 1960er slechts 16 universitaire Congolezen waren. Ze wist vermoedelijk niet dat er in 1960 2 universiteiten waren waar enkele honderden Congolese studenten in de pipelines zaten.

Om de volgende aflevering aan te kondigen hebben we recht om kennis te maken met Juliana Lumumba die verklaart: “De Belgen hebben niet alleen mijn vader vermoord, maar ze hebben ook de droom van de Congolezen vermoord voor een betere toekomst ». Met Lumumba zou het niet beter zijn vandaag!

 Pierre Van Bost 


 

 

Derde aflevering : Indépendance cha-cha
(video online europa) beschikbaar tot 31 januari 2019

In 1955 lanceert professor Jef Van Bilsen een dertigjarenplan met het oog op Congolees zelfbestuur. Het plan wordt op hoongelach onthaald, maar vijf jaar later, op 30 juni 1960, is het onafhankelijke Congo een feit. 

Deze derde aflevering toont hoe die snelle onafhankelijkheid tot stand kwam en hoe verschillende belangrijke figuren achter de schermen aan de touwtjes trokken. Dat ging van economische afspraken over de relaties tussen België en Congo na de onafhankelijkheid tot de gruwelijke moord op de eerste legitiem verkozen premier van Congo, Patrice Lumumba

De maanden die volgen op de onafhankelijkheid zijn tumultueus. De twee rijkste provincies van het land scheuren zich met Belgische steun af van de regering in Leopoldstad, er zijn rellen en muiterijen. Blanken vluchten het land uit en etnische spanningen steken de kop op. 

De VN intervenieert met een dubbele agenda, Mobutu pleegt een staatsgreep, premier Lumumba wordt gearresteerd en uiteindelijk ook vermoord. Rond de totstandkoming van de Congolese onafhankelijkheid hangt nog altijd een waas waarin geruchten en mythes hun weg vinden naar het grote publiek. De rol van België in de hele operatie - voor én na 30 juni 1960 - wordt in deze aflevering geduid en toegelicht. Die gebeurtenissen zijn ook vandaag nog altijd voer voor discussie en onenigheid.

P. Van Bost

3de  aflevering Kinderen van de Kolonie

Laat ons herhalen wat het doel is van de uitzending: de kinderen van de kolonie, Congolezen en http://www.congo-1960.be/Fotos/BriefPierreVanBost-afl3.jpgBelgen, toelaten om hun persoonlijke herinneringen van de kolonie toe te lichten en welke gevolgen deze hebben gehad op hun leven. Ondanks dit hebben de realisatoren gekozen voor “getuigen” die geen kinderen zijn van de kolonie zoals André de Maere en Mme Ryckmans, en getuigen die nog niet geboren waren in 1960.

Dit gezegd deze aflevering overkoepelt de periode 1955-1960 dat leidt tot de onafhankelijkheid. De aflevering maakt de verdedigingsrede van Patrice Lumumba, de andere Congolese spelers van de onafhankelijkheid worden verzwegen of voorgesteld als speelpoppen van de Belgen. De realisatoren zijn overeengekomen dat bijna alle getuigen Patrice Lumumba voorgesteld wordt als een martelaar, slachtoffer van de Belgen.

 Zoals in de vorige afleveringen aarzelen de realisatoren niet om de waarheid onrecht te doen. Enkele voorbeelden :


De Expo 58 wordt aangegeven als  de vonk naar onafhankelijkheid voor de Congolese bezoekers. Uiteraard is er geen woord over de indoctrinatie in Brussel bij de Congolezen door conferenties vijandig aan de kolonisatie ingericht door de Mazorati groep en door Centre  Bruxellois de Présence Africaine de Jean Van Lierde. 

De rellen van 4 januari 1959 hebben volgens de officiële bronnen 47 doden gemaakt, maar voor de realisatorenwaren er honderden doden. Deze cijfers, nooit bevestigd, zijn aangebracht door de Belgische Socialistische Partij.

Volgens Juliana Lumumba, won de MNC de wetgevende verkiezingen in 1960 en had zelfs een meerderheid in het parlement, maar de Belgen hebben alles gedaan om dit te saboteren. Tussen de grootste partij zijn en de meerderheid hebben is er een verschil.

De soldaten van de Force Publique waren onderbetaald en ondergingen het racisme van de officieren, allemaal Belgen. Het zijn de Belgen met generaal Janssens op kop die de opstand provoceerden bij de Force Publique. Verklaringen gesteund door de getuigenis van Etienne Mylemans. De verklaring van generaal Janssens  Avant Indépendance = Après Indépendance » zijn zoals andere uit hun context gerukt. De generaal wou zeggen dat het leger steeds de overheid dient wat deze overheid ook is.

Eyskens stuurde Belgische soldaten naar Katanga om het Congolese leger te ontwapenen. Geen woord over de opstand van de Force Publique dat in Elisabethstad in de nacht van 9 op10 juli 1960 Europeanen vermoordde, wat de tussenkomst van de Belgische troepen veroorzaakte.

We komen bij de ceremonie van 30 juni 1960. Etienne Mylemans, geboren in 1944, zoon van een officier van de F.P., veroordeelt de rede van koning Boudewijn, die de bloedige geschiedenis van de kolonisatie verzweeg, van de miljoenen doden, van de afgehakte handen en de lof zong van Leopold II verantwoordelijk voor al deze gruwelijkheden. Hoe kon de koning zo dom zijn.
Toen kwam de rede van Lumumba, goed naar voren gebracht. Juliana Lumumba, dochter van, geboren in 1955kan geen herinneringen hebben van deze momenten en zegt:

«  Het is een bevrijdende rede, hij heeft durven zeggen aan de Blanken en aan de koning wat we dachten en beleefd hadden… De Belgen hebben de beschaving, het licht, de infrastructuur gebracht maar van onze kant zeggen we : ja maar jullie hebben ons vernederd, geslagen, gemarteld, jullie hebben ons infrastructuren gelaten maarten koste van ons bloed… »

Etienne Mylemans, een gedroomde getuige voor de realisatoren gaat verder : « Lumumba is de duivel in persoon, hoeveel keer heb ik dat niet gehoord! Uiteindelijk wat Lumumba zegt is waar, maar wij wisten het niet!”

Daarna is de kwestie van het tragisch einde van Lumumba, dat wordt toegeschreven aan de Belgen.

Juliana Lumumba voegt er aan toe : « Wij hebben het recht om gerechtigheid te vragen voor wat aan onze vader is gedaan, op de manier waarop hij gedood is, aan het geweld dat ze gedaan hebben. Jullie hebben niet alleen een vader gedood, jullie hebben het ideaal van een land gedood, de droom van de Congolezen voor een betere toekomst”

 Gloria Senga, een jonge Afrikaanse van 25 jaar besluit : «  hij is voor de eeuwigheid, voor generatie en generaties een model voor de strijd, een model van de moed, aan hem wil ik gelijken » 

© Pierre Van Bost

 

vierde aflevering : Nooit echt onafhankelijk
(video online europa) beschikbaar tot 31 januari 2019

De onafhankelijkheid is nog maar pas bezegeld of de twee rijkste provincies van Congo scheuren zich af. Achter de schermen zijn het Belgische topambtenaren en militairen die deze secessie orkestreren.

 Het is mede met de steun van België dat Joseph Mobutu, een oud-inlichtingenagent van de Belgische staatsveiligheid, in 1965 aan de macht wordt geholpen. Mobutu bouwt een dictatoriaal regime uit dat gestoeld is op symboliek en geweld, maar onderhoudt tegelijk hartelijke banden met veel Westerse leiders. Zeker met België en in het bijzonder met koning Boudewijn.

Dertig jaar lang regeert Mobutu over Congo. Getuigen vertellen hoe ze eerst vol hoop waren over zijn aantreden, maar later zelf vaak slachtoffer werden van zijn ongenadig repressieapparaat. Dat zorgde dan weer voor de migratie van een Congolese gemeenschap naar België. Deze aflevering vertelt het verhaal van de opgang en de val van Mobutu, en tegelijk ook dat van de Congolese diaspora in België.

4de aflevering Kinderen van de Kolonie

De “bashing” gaat verder. Nieuwe aflevering sterk anti-Belgisch over de postkoloniale periode. Deze episode, enkel gericht op het lot van de Congolezen had als titel “Kinderen van de dictatuur” moeten heten.

http://www.congo-1960.be/Fotos/BriefPierreVanBost-afl4.jpgEens te meer wordt de geschiedenis op een tendentieuze manier getoond. Geen enkele chronologische lijn, men springt van de hak op de tak, de aangebrachte feiten zijn zeer selectief. Men spreekt over de Katangese afscheiding door België georkestreerd en over de UMHK om Lumumba aan te vallen. De VN heeft België laten doen in Katanga. Na de dood van Lumumba in januari 1961 had Katanga geen reden van bestaan meer. België heeft Tshombe laten vallen. Daarentegen is het Katangese leger door Belgen gevormd.

De opstand van de Simba wordt verzwegen. Geen woord over de gruwelen gepleegd tegen de inlanders en de Europeanen door wilden, die zich tot de groep van Lumumba identificeren. Geen woord over de moorden gepleegd in zijn naam voor het standbeeld van Lumumba in Stanleystad (Zie “Dans Stanleyville" van Patrick Nothomb). Geen woord over de rol van Tshombe, opgeroepen als eerste minister, die speelde in 1964 bij de pacificatie met de hulp van België ( Ommegang van colonel Vandewalle). Geen woord over de feiten van 1967 noch deze in Kolwezi in 1978.


De uitzending besteedt een groot deel aan de periode Mobutu. Hij had zeer goede bedoelingen maar hij werd gesaboteerd door … wie anders dan België. Het probleem was niet Mobutu, het kwade kwam van het Noorden dixit Philippe Mabinda.
Men vergeet te zeggen dat zijn programma de zaïrisatie was in 1973 nl alle eigendom afnemen van de buitenlanders ttz handel, plantaties, woud- en grondindustrie wat geleid heeft tot het economisch faillissement van het land, vooral te wijten aan de onvermogen om zaken te leiden. In Zimbabwe was dit hetzelfde geval onder Mugabe Daar was het niet de fout van de Belgen… hoewel?

Men heeft ook vergeten te zeggen dat na de nationalisatie van de UMHK, Mobutu de koperproductie, in de tijd van de Belgen 300.000 ton/jaar opgedreven heeft naar 600.000 ton:jaar. De inkomsten van het koper hebben vooral de kas van Mobutu en zijn bende gespijsd en grandioze onnodige projecten. Het volk heeft niets gezien van deze inkomsten. De uitbuiting van het land was ten tijde van Mobutu en niet in de koloniale periode.

Zij die niet akkoord waren met Mobutu zijn het land uitgevlucht om hun toevlucht te nemen in België, bij hun voormalige folteraars. Ze klagen dat ze niet onmiddellijk de Belgische nationaliteit kregen. Nu dat ze Belg zijn spuwen ze in het gezicht van hun “noko” die hen leerden lezen, schrijven, die hen verzorgd hebben en gevoed. Shame on you!

Volgens Pierre Mbuyamba, dokter, hebben de Congolezen een minderwaardigheidscomplex en een ongeschiktheid te wijten aan het gedrag van de Blanken. Als dokter zou hij moeten weten dat als men een minderwaardigheidsgevoel heeft dat het niet baadt om de wereld te veranderen maar dat men op zichzelf moet werken.


P Van Bost


 

 

vijfde aflevering : De koloniale erfenis
(video online europa) beschikbaar tot 31 januari 2019

Het koloniale tijdperk ligt dan al wel bijna zestig jaar achter ons, het verleden is niet dood. Voor veel mensen is de erfenis van die tijd nog dagelijks voelbaar. Het dekolonisatieproces is nog lang niet voltooid, zeker niet wanneer we het hebben over het dekoloniseren van de geesten.

Veel Belgen met Afrikaanse of andere roots ondervinden dat stereotypen en denkbeelden uit de koloniale tijd nog altijd de norm is in Vlaanderen. Dat uit zich in minder kansen op de arbeidsmarkt, de confrontatie met racisme en het gevoel meer te moeten doen dan iemand anders om hetzelfde te bereiken.

Hoe moeten wij als maatschappij omgaan met ons koloniale verleden en welke rol hebben de diverse actoren daarin te spelen? Hoe kijken de verschillende getuigen die de koloniale periode hebben meegemaakt, terug op bijna zestig jaar postkoloniaal Congo en België? Welke lessen kunnen ze trekken uit het gemeenschappelijke verleden en bestaat er zoiets als een historische verantwoordelijkheid van België ten opzichte van de huidige situatie in Congo?

P. Van Bost

5de aflevering Kinderen van de Kolonie

Deze uitzending toont duidelijk aan dat titel slecht gekozen is. Het had moeten “De zwarte kinderen van de kolonie”. Deze episode legt de nadruk op de trauma’s die de kolonisatie zou gedaan hebben op de afstammelingen van de gekoloniseerde.

http://www.congo-1960.be/Fotos/BriefPierreVanBost-afl5.jpgHoewel de kolonisatie sedert ongeveer 60 jaar voorbij is, is het verleden niet dood. Voor veel mensen wordt zijn erfenis nog steeds gevoeld. Het proces van dekolonisatie is nog steeds niet gedaan, vooral niet in de geesten.

Veel Belgen met Afrikaanse roots of andere ondervinden nog steeds dat de stereotypen en mentaliteiten van de koloniale periode de norm is in Vlaanderen. Ze hebben minder kansen op de arbeidsmarkt, hebben last van racisme en hebben de indruk dat ze dubbel zoveel moeten doen om hetzelfde te bereiken als de gewone Vlaming.

Deze discriminaties ondervonden door de Congolese migranten begrijp ik maar deze hebben niets te maken met het koloniaal verleden. Mijn familie, Franstalige Belgen, blanke huid, geëmigreerd naar Nederland heeft dezelfde situaties meegemaakt. Blijkbaar heeft elke maatschappij de neiging om vreemde elementen af te stoten.

Jean-Jacques Tamba, geboren in 1940, beweert dat toen hij in België kwam in 1960 men het besturen van treinen of bussen niet aan een zwarte toevertrouwde… want men dacht dat ze niet slim genoeg waren ??? Nog één met een stereotiep denken, want in Belgisch Kongo waren er al jaren machinisten en busconducteurs., begrijpen wie wil !

Tracy Bibo Tansia, jonge Belgische kleurlinge geboren in 1990 van Congolese ouders, antikoloniale activiste werkende voor het minderheidsforum, verklaart: “Ik ben wie ik ben door mijn roots, ik ben geboren en opgegroeid in België, ik heb van mijn ouders veel van de Congolese cultuur geërfd en ik ben er fier op! Ik zal mij nooit assimileren, nooit”. Het is haar keuze maar dan moet ze er de gevolgen van dragen. Dit is het grote probleem van veel migranten. Ze zijn geen Afrikanen meer maar zijn ook geen Belg en hebben identiteitsproblemen. Dit is niet te wijten aan een koloniaal verleden.

Wat het negatief beeld van de zwarte betreft zou dit niet komen van het beeld dat ze van zichzelf gaven na de onafhankelijkheden. Dit is een citaat overgenomen uit mijn boek “Lhéritage des Banoko”. In de tirannie van de boete beschrijft Pascal Bruckner het Afrika van het begin van de 21e eeuw. “Het hart van de duisternis is sinds een halve eeuw niet meer de koloniale periode maar de Afrikaanse onafhankelijkheid”. Deze cocktail van rampen zoals Kofi Annan zei 2001,  de moorddadige regering van Mengistu, de macabere zottigheden van Amin Dada, van een Sekou Touré, of een Bokassa, de krankzinnigheid van Samuel Doe en Charles Taylor in Liberia, de bloeddiamanten van Foday Sankoh in Sierra Leone, etc… De wreedheid in Afrika is NU !

Tracy Bibo Tansia verklaarde nog : » Als ik hoor dat de Belgen de beschaving gebracht hebben in Kongo, dat doet mij pijn ». Het is waar dat de waarheid soms hard te horen is maar ik begrijp niet die koppigheid van de Congolezen om hun nederige oorsprong te ontkennen, laat staan primitief. Mijn overgrootvader was een arme Vlaming, ongeletterd, zonder beroep die alle dagen werkjes moest zoeken om zijn gezin eten te geven. Zijn oudste zoon, mijn grootvader met een primair onderwijs ging op 13 jaar naar Frankrijk als boerenknecht. Op 26 jarige leeftijd kwam hij naar werk zoeken bij de Brusselse trammaatschappij denkende een werk te krijgen als ontvanger. Het werd spoorlegger. Daarna volgde hij volwassenonderwijs en werd later bureauoverste.

Zijn zoon, mijn vader, heeft studies gedaan voor ingenieur. In 1928 vertrok hij naar Kongo. In 1930 schreef hij aan zijn ouders:”Ondanks de eerste ontgoocheling houd ik van de kolonie. Ik denk dat ik dit in België zou missen. De grote zon, de wijde horizon, de wil van een volk om de jungle te vervangen door een beschaving. Ik hou steden te zien bouwen, en spoorwegen, en vliegvelden, en boten…”

In tegenstelling tot Congolese migranten ben ik fier op de weg die drie generaties van mijn familie hebben afgelegd, zonder schaamte dat mijn overgrootvader een boerenknecht was op 13 jaar, dus een “moke

Tracy Bibo Tansia gaat verder: “Ik zal verder vechten tegen de borstbeelden van Leopold II tot ze allen verdwenen zijn. Want Leopold II is het symbool van het begin van de kolonisatie van Kongo, van het begin van de miserie van Kongo van 1885 tot 1908, van de miljoenen doden, weggevoerden, verbrande dorpen, afgehakte handen, geweld tegen de vrouwen. Koning Filip zou zich moeten excuseren voor wat gebeurd is met de miljoenen Congolezen ten tijde van Leopold II. “

Hoewel hij ook rijkdom en vooruitgang heeft gebracht begrijpen we dat dit een droevige geschiedenis is waarbij de Koninklijke familie betrokken is.

De laatste aflevering zal volgende dinsdag plaatsvinden op nieuwjaarsdag om goed het jaar 2019 in te zetten. De kwestie zal zijn of België een morele verantwoordelijkheid heeft over wat in Kongo gebeurd. Deze uitzending zal een debat zijn waarvan de deelnemers een allegaartje is van antikolonialistische professoren, de ene meer dan de andere waarvan M’Bokolo, de hatelijkste van allen. Dat beloofd.

P Van Bost

Zesde aflevering : Beeldvorming en Mythe
(video online europa) beschikbaar tot 31 januari 2019

30 juni 1960. Onafhankelijkheidsdag in Congo. België likt zijn wonden na het verlies van de kolonie. In de decennia die volgen, is er vanuit academische hoek maar weinig interesse in de koloniale geschiedenis. Het verhaal dat de meeste mensen kennen, dateert nog uit de koloniale tijd en is vooral gebaseerd op propaganda.

Allerhande foutieve beelden en mythes zijn ingeburgerd en leven tot op vandaag door: Belgisch-Congo was een modelkolonie, alles ging goed en de Congolezen waren ontzettend blij met de Belgische aanwezigheid. De gezondheidszorg en het lager onderwijs waren de beste van Afrika en je kon met de wagen van de Atlantische oceaan naar het uiterste zuiden van het land rijden.

De werkelijkheid was veel genuanceerder dan dat. De eerste barsten in het koloniale verhaal kwamen er pas in de jaren tachtig en negentig, toen kritische werken verschenen over het bewind van Leopold II in Congo en over de rol van België bij onder meer de moord op premier Lumumba.

 Toch zorgden deze nieuwe bevindingen niet voor een grote ommekeer in de beeldvorming bij het publiek. Toen in 2010 de vijftigjarige onafhankelijkheid van Congo werd gevierd, overheerste de nostalgie naar de kolonie. Vandaag is dat anders, pas nu kan er met een echt kritische blik naar het koloniale verleden worden gekeken.

Deze laatste aflevering van Kinderen van de kolonie gaat over de mythes rond ons koloniale verleden. Ze onderzoekt waarom we denken wat we denken over Belgisch-Congo en hoe die beeldvorming in postkoloniaal België tot stand kwam.

Diverse Congolese en Belgische experts komen daarover aan het woord: prof. dr. Idesbald Goddeeris (KU Leuven), prof. dr. Elikia M'Bokolo (Université Kinshasa), prof. dr. Isidore Ndwadywel (Université Kinshasa), dr. Bas De Roo (Geheugen Collectief), dr. Jean Omasombo (Afrikamuseum Tervuren) en prof. dr. Guy Vanthemsche (VUB).

P. Van Bost

6de aflevering Kinderen van de Kolonie

Zoals verwacht is deze aflevering de apotheose van deze serie.

http://www.congo-1960.be/Fotos/BriefPierreVanBost-afl6.jpgVorige week zei ik: « een debat waarvan de deelnemers bestaan een allegaartje van antikolonialistische professoren waarvan M’Bokolo de meest haatdragende is ». Ik moet deze aankondiging verbeteren, het was geen debat het was een collage van stukken interviews van pseudohistorici de enen meer dan de andere antikolonialistisch.

Waarom beschouw ik deze eerbare professoren als pseudohistorici? Omdat allen, zonder uitzondering een streng oordeel vellen over het koloniaals verleden van België. Een historicus is een wetenschapper die feiten naar voren brengt zonder partij te kiezen noch een oordeel om de goede reden dat de moraal en de waarden van weleer niet overeenkomen met deze van vandaag. Deze professoren zijn activisten vooraleer historici te zijn. Ik twijfel dus ook aan hun integriteit.

De uitzending begint met te zeggen dat men steeds een idyllische beeld te geven van de kolonisatie waar de goede Belg de beschaving brengt bij de wilden. Volgens de realisatoren is er geen kritische analyse geweest na 1960, en is zijn de propaganda van de beschaving gebleven: Leopold heeft Kongo gemaakt , er de beschaving gebracht en bevrijd van de slavernij. Maar de waarheid is gans anders. Wij moeten wachten tot 1998 op Hochschild en zijn boek om de waarheid te kennen.

Het is onmogelijk om alle absurditeiten te commentariëren.

Een paar voorbeelden

Prof. Dr. Idesbald Goddeeris, geboren in 1972, professor koloniale geschiedenis aan de KULeuven, technisch adviseur bij de reeks.

- Indien de kolonisatie over economische verrijking gaat is het nogal goed gelukt, indien het over kerstening gaat is het ook grotendeels gelukt, indien het gaat over een nieuwe maatschappij gaat is het mislukt, want 60 jaar na zijn onafhankelijkheid is het een gefaalde staat. Uiteraard is dit niet alleen door de kolonisatie maar het verleden speelt een rol alsook de Belgische politiek na 1960.

- Het koloniaal verleden blijft gevoelig want veel feiten komen niet overeen met onze waarden want er zijn te veel feiten gebeurd die we niet kunnen verdedigen, zoals uitbuiting, racisme, plundering, miljoenen doden.

Commentaar

Indien Kongo een mislukte staat is, is het door nalatige dekolonisatie. In 50 jaar kolonisatie was het onmogelijk om de Congolezen van het prehistorische tijdperk naar dat van ruimtevaart te brengen, de schooltijd was te kort. De onafhankelijkheid is een historisch accident. In tegenstelling tot wat Lumumba zei is ze niet bereikt door een strijd van het volk maar is het resultaat van een complexe koude oorlog. De Kongo van 1960 was een moderne staat, goed uitgerust maar de onafhankelijkheid heeft alles vernield en er blijven slechts ruïnes achter. Je kunt het vergelijken met een vliegtuig dat opstijgt en onderweg is er een onbewuste die de motors stillegt, de crash is niet te vermijden. Er resten alleen nog brokstukken en met brokstukken maak je geen vliegtuig. Wat Kongo kreeg is aldus verloren gegaan.

Ik zou graag de professor horen uitleggen hoe 2000 blanken 10 miljoen zwarten kunnen vermoorden.

Prof. Dr. Guy Vanthemsche, geboren in 1958, prof aan de VUB, technisch raadgever bij de reeks

- we zouden kunnen zeggen dat de kolonisatie een verkrachting is van een samenleving door een andere. Zeggen dat de kolonisatie ook positieve aspecten heeft, komt er op neer te zeggen dat een kind van een verkrachting ook mooie kenmerken heeft.

Commentaar

Het is erg voor een professor geschiedenis  die niet weet dat de wereld ontwikkeld is als gevolg van opeenvolgende kolonisaties. Dus zijn we allemaal kinderen van verkrachtingen.

 
Prof. Dr. Elikia M'Bokolo, geboren in 1944, Lumumbist en notoire antikolonialist, prof geschiedenis aan de universiteit van Kinshasa

  - Jullie hebben toch smeerlapperijen gedaan in Kongo.

- De rede van Lumumba was de weigering van een oneerlijk systeem dat ze niet meer konden verdragen. Tegenover de afstammeling van Leopold II zei Lumumba: wat jullie hier deden is gedaan,wij zullen iets anders doen.

Wij hebben ontdekt dat de koloniale propaganda van een buitengewone handigheid was. De Belgen hadden Kongo op hun tafel, in hun kamer, in hun badkamer en deze brainwashing zorgde ervoor dat ze nooit begrepen wat er in Kongo is gebeurd. In 1960 was de meerderheid van de Belgen gewonnen voor het koloniaal idee.

- De ware geschiedenis van Kongo moet geschreven worden vanuit Kongo en niet vanuit het oogpunt van de Belgen

- Zou België zoals ze nu is, België zijn zonder Kongo?

Commentaar: 

M'Bokolo zegt van alles en nog wat. In tegenstelling tot wat hij beweert, is er in België steeds een sterke oppositie geweest aan de kolonie. Al in de tijd van Leopold II waren de socialisten tegen zijn koloniale onderneming. Emile Vandervelde heeft de Engelse antikoloniale strijd van Morel steeds gesteund. Later is het idee van onafhankelijkheid ontstaan in België en de Congolezen die de Expo 1958 in Brussel bezochten werden geïndoctrineerd door Jef Van Bilzen en zijn groep Mazorati en de ‘Groupe de Présence Africaine’ geleid door Van Lierde. 
Ik ben er volledig mee akkoord dat het aan de Congolezen is om hun geschiedenis te schrijven maar ik ben niet akkoord dat wij het zouden overnemen. Onze revolutie van 1830 is verschillend geschreven naargelang Belgisch of Nederlands en daar hoeft niets aan te veranderen.

Zou België het België van nu zijn zonder Kongo? Is een hypothetische vraag zonder antwoord.
Prof. Dr. Isidore Ndaywel, geboren in 1944, prof universiteit, lid van Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen.

- de lokale bevolking waren geen menselijk wezens, je mocht er op slaan

- De landbouw dat men ontwikkelde was een export landbouw. Het was de doodsteek van de plaatselijke landbouw want het is een landbouwmodel dat is opgelegd die tot op heden het werk omzet in een straf. En dit is een zwak punt dat ons nu nog parten speelt.

- Voor de Congolezen is Lumumba door de Belgen vermoord.

 - Als het gaat over de Congolezen die de koloniale periode missen, antwoord hij meteen dat ze de chicotte vergeten zijn. Ik mag zeggen dat het erg was, erg ook om te zien, erg om te een man, een familievader die gevangen genomen wordt, zijn broek naar beneden, plat op de grond en 35 slagen te krijgen

 Commentaar

Er waren in Kongo 2 soorten landbouw, een Europese landbouw gebaseerd op grote oppervlakten en bestemd voor industriële behandeling of aan export en een inlandse landbouw voornamelijk gericht naar voedingsproducten. Deze laatste was op wetenschappelijke basis ontwikkeld om hongersnood te vermijden en voldoende voor de Congolezen zelf. Voor 1960 liet de voedingslandbouw zelfs toe om overschotten te exporteren. Na de onafhankelijkheid hebben de Congolezen hun oude gewoonten teruggenomen om enkel voor hun persoonlijke noden te voldoen. Zes maanden later moest de wereld levensmiddelen aanbrengen zoals het nu in sommige streken is.

Wat de chicotte betreft, gezien zijn geboortejaar moet dat in de jaren 50 geweest zijn. Toen was de maximumstraf 12 slagen. Deze straf werd enkel toegepast door gerechtshoven van inboorlingen en in gevangenissen of het leger.

Dr. Bas De Roo,  licentiaat Afrikaanse geschiedenis en Belgische kolonisatie, technisch raadgever, werkt voor het “Geheugen Collectief” een organisme waarvan het doel is de vulgarisatie van geschiedenis. Ik heb niets begrepen van wat hij zei door dat hij zo slecht sprak.

 
Dr. Jean Omasombo, dokter in de rechten (ULB 1987, vermoedelijk geboren in 1960, onderzoeker bij het KMMA, Tervuren.

- Over de rede van de Koning en Lumumba zei hij : in antwoord op wat de Koning zei dat Leopold alles had gegeven, antwoordde Lumumba : ik heb slechts vernederingen gekend, mijn moeder is verkracht, mijn vader is gedood, jullie hebben alles kapot gemaakt, alles ontnomen, ik ben vernederd omdat ik een neger was.

- Leopold II heeft niet geaarzeld om in zijn onderneming gewezen slavenhandelaars te betrekken. Mijn grootvader en overgrootvader zijn door de arabo-swahili vastgenomen om verkocht te worden, zij waren slaven. Leopold II heeft diezelfde mensen vastgehouden in hun dorpen om hetzelfde werk te doen.

- We hebben teveel geleden, we hebben teveel geleden!

- Vergeet niet dat het praktisch apartheid was in Belgisch Kongo, en vergeet niet dat de mensen die moesten Kongo beheren eerst naar de school in Antwerpen gingen en sommige gingen eerst naar Zuid Afrika vooraleer naar Kongo te gaan. Het waren mensen die zo gevormd werden dat ze niet meer zagen wat ze deden.

- Wanneer ik vandaag hoor zeggen: dit is de situatie in Kongo, indien we gebleven waren bij het oude was het beter. Wat weten zij over de kolonisatie? Dat gaat niet, gisteren was slecht

- We moeten benadrukken dat de onafhankelijkheid van Kongo zowel de Belgen als Congolezen verrast heeft. In de wereldgeschiedenis is dit de snelste onafhankelijkheid maw op het ogenblik dat je ze ziet aankomen is ze er al.

Commentaar

Omasombo heeft een zeer eigenaardige manier om de geschiedenis voor te stellen, het is misschien eigen aan de onderzoekers van het Afrika Museum van Tervuren. Zijn beschrijving over de toekomstige agenten voor Kongo die langsgaan in Zuid Afrika is belachelijk. Omasombo beweert afgezien te hebben van de kolonie maar hij heeft het nooit gekend. Wat de onafhankelijkheid betreft dat de Congolezen niet hebben zien aankomen bewijst nogmaals het ontbreken van een strijd voor het verkrijgen van de onafhankelijkheid.

 

 

Conclusie

De realisatoren van deze reeks hebben een mooie propaganda reportage gemaakt voor het antikolonialisme en anti-Belgisch. Met de hulp van enkele professoren die technische raadgevers waren, hebben de organisatoren aangetoond aan de Vlamingen dat de Belgische kolonisatie een marteling was voor de Congolezen.

Om dit te realiseren legde men de nadruk op de periode van de Vrijstaat, deze van de onafhankelijkheid en de dood van Lumumba. Voor dit laatste werd uiteraard Ludo De Witte geraadpleegd.

Maar of er al dan niet gruwelijkheden gebeurd zijn ten tijde van de Vrijstaat en dat de Belgen al dan niet Lumumba hebben vermoord, deze uitzendingen zeggen niets over de koloniale periode van 50 jaar loopt tussen de twee feiten.

Hoewel deze kolonisatie een commercieel doel had, dat belet niet dat voor de komst van de Belgen de inboorlingen primitief was, bijna naakt rondliep, kannibaalse neigingen hadden, het schrift niet kende, noch het wiel, noch de ploeg, noch de meststoffen laat staan dat ze trekdieren hadden. Hun levensverwachting was ook beperkt.

In 50 jaar heeft de kolonisatie dit allemaal veranderd. Zij heeft de bevolking verzorgd, gekleed, onderwezen en een beetje westerse beschaving gebruikt. M'Bokolo, Ndaywel, Omasombo zouden nooit geworden zijn wat ze nu zijn zonder de kolonisatie. Het minste dat je van hen zou verwachten is geen bedanking maar herkenning.

 Deze reeks, met de steun van de Belgische ontwikkelingsamenwerking, maakt deel uit van een strategie georkestreerd door hogere instanties van dit land. Ze is een vervolg van de expositie “Uw/Onze Kongo” in 2014 met de hulp van de Boudewijnstichting, een tentoonstelling voorgesteld aan de scholen in België en Kongo. Daarna volgde de transformatie van het museum van Tervuren. Het leidmotief van deze evenementen is steeds dezelfde, bewijzen dat de koloniale propaganda de geesten van generaties Belgen en Congolezen hebben beïnvloed. Het heeft stereotiepen gemaakt in de denken waar de Congolezen van de diaspora in België het slachtoffer van zijn. Om deze stereotiepen te ontwrichten moet de koloniale propaganda ontwricht worden.

Ik blijf erbij dat indien de Congolezen een minderwaardigheidscomplex hebben dat ze dit werk op hun eigen doen, in plaats van de wereld rond hen te willen veranderen op hun manier


Veldhoven, le 3 januari 2019